Kampi i Lidershipit

Në këtë kamp do të trajnohen fascilituesit e rinjë për të udhëhequr aktivitete interaktive me kampistë të tjerë gjatë kampeve online.

Fascilituesit trajnohen mbi metodat e fascilitimit të aktiviteteve online, platformat online për mësim-nxënje e lojëra që zhvillojnë shkathtësi të ndryshme.

Të gjithë këta trajnerë të rinjë kanë qenë pjesë e programeve të mëhershme të TOKA-s si pjesëmarrës – tani ata po ngriten dhe po zhvillohen për t'i kthyer prapa në komunitet të gjitha aftësitë e zhvilluara gjatë programeve të TOKA-s andaj të gjithë pjesëmarrësit përzgjedhen më herët. 

Ky kamp financohet nga Bashkimi Evropian.