Leon Gojani

Menaxher i Projekteve dhe Fondeve

Unë sigurohem që projektet në TOKA të jenë sa më cilësore dhe që i shërbejnë misionit të organizatës.

Gjatë tri viteve të fundit kam punuar në fushën e projekteve rinore dhe vullnetarizmit. Jam duke ndjekur studimet MA në Integrime Europiane dhe Administratë Publike. Studimet BA i kam përfunduar në Fakultetin Filozofik, drejtimi Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës, me fokus të ve?antë në politikat publike.

Si përfitues i një numri të madh të trajnimeve dhe edukimit jo formal, e vlerësoj punën e organizatave jo fitim-prurëse si shumë të dobishme në rritjen e kualitetit të jetës të të rinjëve të Kosovës.